Türkiye – Belarus İş Forumu, 28 – 29 Temmuz 2016, Minsk

Türkiye – Belarus İş Forumu, 28 – 29 Temmuz 2016, Minsk

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 – 29 Temmuz 2016 tarihlerinde yapacağı Belarus resmi ziyareti kapsamında, 29 Temmuz 2016 tarihinde Minsk’te Türkiye – Belarus İş Forumu gerçekleştirilecektir. 

Bu vesileyle düzenlenecek olan Minsk çalışma ziyareti ve İş Forumu’na otomotiv sanayii, makine imalatı, tekstil ve hazır giyim, inşaat ve inşaat malzemeleri üretimi, bankacılık ve finans, turizm, ağaç işleme ve mobilya üretimi, tarım ve gıda sanayii öncelikli olmak üzere, birçok sektörden şirket ve kurumlarımızın katılımı önem taşımaktadır. 

Bahse konu ziyaret programına iştirak etmek isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin 19 Temmuz 2016, Salı günü saat 18:00’e kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/220/7060 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları ve 1.400 Avro tutarında katılım bedelini başvuru formunda belirtilen hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunu, katılımcının pasaportunun resimli sayfa fotokopisi ve JPEG formatında yüksek çözünürlüklü bir fotograf ile birlikte DEİK’e (İlgili: Elnur Osmanov, E-posta: eosmanov@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 67) iletmeleri gerekmektedir.  

Seyahat özel uçakla gerçekleştirilecek olup, İstanbul – Minsk – İstanbul uçuşu, konaklama, transferler, tercüme hizmetleri ve diğer toplantı giderleri katılım bedeline dahildir. 

Ziyaret programı ekte yer almaktadır. Türkiye – Belarus İş Forumu’nun ayrıntılı programı katılacak şirket ve kurum temsilcilerine ayrıca iletilecektir. 

 

 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Belarus Ziyareti Kapsamında Özel Sektör Heyet Programı ve Türkiye – Belarus İş Forumu

28 – 29 Temmuz 2016, Minsk 

 

Taslak Program

28 Temmuz 2016, Perşembe

10:00 – 12:30

İstanbul – Minsk Uçuşu (Saat farkı bulunmamaktadır)

12:30 – 13:30

Otele Transfer ve Yerleşme

14:30 – 17:00

Kültürel Program – Tesis Ziyaretleri

17:30 – 18:30

Belarus Tanıtım Toplantısı

19:00 – 21:00

Akşam Yemeği

29 Temmuz 2016, Cuma

10:00 – 12:30

İkili İş Görüşmeleri

15:00 – 18:00

Türkiye – Belarus İş Forumu

21:00 – 23:40

Minsk – İstanbul Uçuşu

 

Belarus EkonomiBilgiNotu

Belarus,büyüklüğü ve faaliyetalanınabakılmaksızın, bütünşirketlereişgeliştirme konusunda geniş fırsatlarsağlamaktadır. Elverişliiş ve yatırımortamı ve hızlıbüyüyensanayiüretimiileözelsektöregenişimkanlarsunanBelarus, yabancıyatırımcılaraçısındançekici, güvenli ve gelecekvadedenülkelerinbaşındagelmektedir.

 

Belarus'taİşYapmaKolaylığı

 DünyaBankasıtarafındanyayınlananİşYapmaKolaylığı (Doing Business) 2016 yılıraporunagöreBelarus,işyapmakolaylığıaçısından 189 ülkearasında44. sıradayeralmaktadır.2020 yılındabulistedeilk 30 ülkearasınagirmekiçinözellikleidariprosedürler, vergilendirme, fiyatlama, ruhsatlandırma,yatırımcılariçintercihlimuamele ve yatırımcıhaklarınınkorunmasıgibipekçokalanıkapsayan reform çalışmalarısürmektedir.

 

BelarusİşOrtamı ve KurumsalYapı

 Belarus'tafaaliyetgösteren 2.300’den fazlasanayiişletmesiGSYİH’nınyaklaşıkyüzde 30’unu üretmektedir.Ülkedekibaşlıcasanayikollarıaşağıdakilerdir:

 

 • Traktör ve tarımmakineleriüretimi,
 • Otomotivsanayii (damperlikamyonlar ve işmakineleridahil),
 • Elektrikli ekipman ve ev aletleri üretimi;
 • Elektronikürünleri,
 • Kimyasanayii,
 • Hafifsanayi (tekstil, ayakkabı ve deriürünleri vs.),
 • Ağaçişleme, mobilyaüertimi ve kağıtsanayii.

 

Belarus'tayatırımcılaradahauygunşartlarsunabilmekiçinserbestekonomikbölgeler (SEB) ve başkentMinsk’e 25 kilometremesafedeBüyük Taş (Great Stone) SanayiParkı kurulmuştur.

Ülkede her vilayettebireradetolmaküzere, toplam 6 serbestekonomikbölgekurulmuş ve faaliyetgöstermektedir. Bu bölgelerdetesciledilmişfirmalar, karbeyanettikleritarihtenitibarengeçerliolmaküzere, 5 yıllıksüreylekurumlarvergisindenmuaftutulmakta; busüregeçtiktensonraise Kurumlar vergisiniyüzde 50 indirimlioranüzerindenödemektedirler. Ayrıca, serbestbölgedeüretilen ve ithalikamesisağlayanmallarlistesindeyeralanürünlerin Belarus pazarındasatılmasıdurumunda KDV oranındayüzde 50 indirimuygulanırken, bubölgelerdefaaliyetgösterenfirmalaremlakvergisimuafiyetinden de yararlanmaktadırlar.

 2005 yılındakurulan ve kısasüreiçerisindebüyükgelişmekaydeden Belarus YüksekTeknolojilerParkıbilgiteknolojilerialanındaçalışanfirmalarakuruşlaravergimuafiyetleri ve başkakolaylıklarsunmaktadır.ParkınMinsk’tebulunanmerkezkampüsünde 50 hektarlıkalan High-Tech şehirprojesiiçinayrılmışolup, bualandaşirketleriçinaraştırmageliştirme ve üretimbinaları, okul, kreş ve çalışanlariçinkonutlar, ofis ve işmerkezleri, otel, öğrenciyurdu, sosyal ve sportiffaaliyetleriçintesislerinşaedilecektir.

Çin-Belarus sanayibölgesiolarakkurulanve yatırımcılaraçokuygunkoşullarsunanBüyük Taş SanayiParkı’ndaüretim velojistiktesisleri, ofisbinaları, sosyaltesisler, finans ve araştırmageliştirmemerkezleriyeralmaktadır.

 

Belarus'unYatırımcılaraSunduğuAvantajlar:

 Belarus’unyatırımcazibesiniartıranbaşlıcafaktörleraşağıdakigibisıralanabilir:

 • Stratejik coğrafi konumu,
 • 180 milyonlukAvrasyaEkonomikBirliğipazarınaerişimolanağı,
 • Gelişmiş ulaştırma,lojistikveiletişimaltyapısı,
 • Yatırımcı dostumevzuatveuygulamalar
 • Yatırımcı haklarınındevlettarafındankorunması vedesteklenmesi, bukapsamda çeşitliteşvikuygulamaları, garantivemuafiyetler,
 • Özelleştirmealanındamevcutolanfırsatlar,
 • Serbest ekonomik bölgelerinmevcutluğu,
 • Yetişmiş vekalifiyeişgücü,
 • Yüksek yaşam kalitesi.

 Belarus ekonomisini bütün sektörleri yabancı yatırımcılara açık olup, herhangi bir kısıtlamaolmadan şube ve temsilcilik açılabilmektedir.

24 Ocak 2014 tarihindenitibarengeçerliolanYatırımlarHakkındaKanunyerliveyabancı yatırımcılarınkorunması, iktisadifaaliyetsonucueldeedilenkarınserbestçeveherhangibirkısıtlamaolmadankullanılabilmesi, yatırımcıların özelişlerinemüdahelenin önlenmesiaçısındanbütünbeklentilerikarşılayacak şekildehazırlanmıştır.

Belarus’adoğrudanyabancı yatırımgirişlerininartırılması vebualandaki çalışmalarınkoordineedilmesiamacıylaBelarusCumhuriyetiUlusalYatırımve ÖzelleştirmeAjansıkurulmuştur.KamukurumuolarakfaaliyetlerinisürdürenAjansın çalışmaları Belarus’unyatırımiklimininyurtdışındatanıtılması, ülkeninyatırımcı dostuimajınıngeliştirilmesi, yabancı şirketlerinBelarus’tahayatageçirmekistedikleriprojelereyardımcı olunmasını amaçlamaktadır.Bununyanı sıra, DünyaBankası ileortakyürütülenpilotprojekapsamında özelleştirilmesiplanlananişletmelerestratejikyatırımcıların  çekilmesideAjansıngörevalanınagirmektedir.

Belarus'tadoğrudanyabancı yatırımlaraçısından önceliktaşıyansektörleraşağıdakilerdir:

 • İlaç sanayii,
 • Biyoteknolojiler,
 • Nanoteknolojiler ve nanomalzemelerinüretimi,
 • Kimya ve petrokimya sanayii,
 • Makine ve ekipman üretimi,
 • Ulaştırma ve altyapı,
 • İnşaat,
 • İnşaat malzemeleri üretimi
 • Tarım ve gıdasanayii,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri,
 • Turizm.
   

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Belarusile ticari veekonomikilişkilerinin geliştirilmesi içinTürk şirketvekurumlarınaheraşamadayardımcı olmayahazırdır. Özellikleyenigirişimlerinbaşarılı olabilmesiiçin yerel koşulların, ülkeye has özelliklerin ve iş yapma geleneklerininiyi bilinmesi ve doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Büyükelçilik ile temas Türk şirket ve kurumları için çok yararlı olacak ve çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacaktır.

 

Faydalı İnternet Adresleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 TUGİK | Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu. Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım My Medya