Ege ve Akdeniz Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu

Ege ve Akdeniz Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu

EGAFED

Federasyon Tüzüğü

EGE AKDENİZ BÖLGESİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

 

KURULUŞ

MADDE 1-        Ege-Akdeniz Bölgelerinde kurulu bulunan Genç İşadamları Dernekleri, çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak ve Ege-Akdeniz Bölgesinde üst düzeyde bir yönetim kuruluşunu oluşturmak üzere “Ege Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu” adıyla bir federasyon kurmuşlardır.

MERKEZ

MADDE 2-       Ege-Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun merkezi UŞAK’ tır. Şubesi yoktur. Lokal açabilir.

KURUCULAR

MADDE 3-        Kurucu Genç İşadamları Derneklerinin adı, merkez ve ikametgâhları aşağıda gösterilmiştir.

Denizli Genç İşadamları Derneği           = Değirmenönü Mh. Meserret Sokak No:24 DENİZLİ

Aydın Genç İşadamları Derneği            = Menderes mah. Denizli Blv.No:8 Kat:4 D:7 AYDIN

Kütahya Genç İşadamları Derneği         = Oyakbank Üstü K:4 Cumhuriyet Cad. KÜTAHYA

Söke Genç İşadamları Derneği              = Konak Mh. Yıldırım Sokak No:22 Kat:3 Söke - AYDIN

Uşak Genç İşadamları Derneği              = Kurtuluş Mh. Annaç S Çimen İşHanı BBlok K:4  UŞAK  

Antalya Genç İşadamları Derneği          = Tekelioğlu Cd Şirinyalı Mh Demir Apt 24/6 ANTALYA

Kuşadası Genç İşadamları Derneği        = Kahramanlar Cad. Kat:1 Daire:2 KUŞADASI/AYDIN

 

             Genç İşadamları Dernekleri; Üyelerinin,  kişisel olarak veya mensup oldukları şirket olarak; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olabildiği, üyesinin çalışmakta olduğu şirket veya firmaların hissedarı, sahibi veya yöneticisi olarak görev yapabildiği derneklerdir. Derneklerin faaliyet konuları, işbu federasyon tüzüğünün 4 ve 5. maddelerine uygun,5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak kurulup faaliyetlerine devam eden derneklerdir.

FEDERASYONUN AMACI

MADDE 4- 

 4.1Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak, toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

4.2Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu işadamlarının Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar.

4.3 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunur.

4.4 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun,  piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomik kurallarının yerleşmesinin yanısıra ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yolu ile rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.

4.5 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye’de öncelikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Genç İşadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki ve ekonomik konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek,Ege-Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Akdeniz Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda, fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

4.6 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu çağdaş ve toplumsal görev bilincine sahip anlayışla genç neslin ülke yönetiminde söz sahibi olabileceği ortamı yaratır

4.7 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışır ve iyi bir çözüm ortağı olur.

4.8 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu geliştirdiği projelerle üye GİAD’ ların  üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunur.

4.9 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, bilinirliğinin artırılması ve sürekli olması için iletişim stratejilerini geliştirerek uygular.

4.10 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu genç işadamları dernekleri arasında düzen, birlik ve uyumu sağlar.

4.11 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, yarattığı etki alanında çağdaş ve evrensel etik değerlerin ışığında bireyi üstün kılan toplumsal yapının oluşmasına sahip çıkan, sinerji yaratan, öncü, girişimci sivil toplum örgütü olmak için çalışmalar yapar.

4.12 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, yukarıda anlatılan şekilde oluşan görüş ve önerileri doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslar arası kuruluşlara ve basın aracılığı ile kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

 

FEDERASYONUN FAALİYET KONUSU

MADDE 5- Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirmek için:

5.1 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, üyesi dernekler ve dernek üyelerinin, ithalat ihracat, yatırım ve işletmecilik konularında güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, sempozyum, konferans, tetkik gezileri ve bunun gibi etkinlikler düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlar. Üyelerin ve kamunun yararına sunar.

5.2 Yurtiçi ve yurtdışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir. Gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.

5.3 Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten veya dergiler çıkarır, mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur.

5.4 Üniversite-iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişimlere katkıda bulunur.

5.5 Egenin Akdeniz’in ve Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel yöndeki gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş veya kurulacak vakıflara kurucu üye veya üye olarak katılır, mütevelli olabilir.

5.6 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, ikametgahı ve amacına uygun faaliyetleri ile ilgili 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 22. maddesi hükmüne uygun olarak taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yapabilir.

5.7 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş kurulacak ulusal ve uluslar arası kuruluş veya üst kuruluşlara ve konfederasyonlara yasal gerekler yerine getirildikten sonra katılabilir, üye olabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir.

5.8 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve izin almak kaydı ile kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor sahası veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurabilir, işletebilir.

5.9    Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, bağış alır ve verir.

5.10      Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanarak, projeler geliştirilmesi, bağış ve yardım alınması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

5.11      Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlara projeler teklif edebilir, edilen bu projeler için her türlü harcamayı yapabilir. Projeler gerektiriyor ise proje için demirbaş alımı, kiralama hizmeti, personel alımı, satın alma, kurslar düzenleme gibi faaliyetler düzenleyebilir.

5.12      Ulusal ve Uluslararası yardımlar düzenleyebilir, Ulusal ve Uluslar arası her türlü yarışmaya katılabilir. Yarışma sonucu alınabilecek ödül gibi nakdi ve gayri nakdi menfaatleri bağış olarak kabul edebilir. Ulusal ve Uluslararası tüm kurum, kuruluş ve müesseselerden para ve yardım kabul edebilir.

İŞBİRLİĞİ

MADDE 6-         Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan Genç İşadamları Dernekleri Federasyonları, Türk Genç İşadamları Yüksek Kurulu, Türkiye Genç İşadamları Vakfı, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu ile işbirliği yapar; kendisine bağlı dernekler ile işbirliğini özendirir ve gözetir. Vakıflarla ve diğer kurum ve kuruluşlarla amacı doğrultusunda işbirliği yapar. Gerekli yasal izinler alındığı taktirde amacı doğrultusundaki uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

FEDERASYONA ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 7-         Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu’na kuruluş amacı aynı olan;

7.1 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve gerekli tüm kuruluş işlemlerini tamamlamış,

7.2 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu tüzüğünü Genel Kurulunda kabul ederek Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu’na katılma kararı almış, kuruluş belgesi düzenlemiş,

7.3 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu tüzüğü uyarınca giriş ödentisi ve yıllık katılma paylarını ödemiş Genç İşadamları Dernekleri üye olabilir.

 

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL

MADDE 8-  Tüzüğün 7. maddesinde öngörülen şartları taşıyanların üyelik başvurusunu Federasyon Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibi derneğe yazılı olarak bildirir. Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 9-    Hiçbir dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Federasyon üyeleri istedikleri zaman istifa etmek suretiyle federasyon üyeliğinden ayrılabilir. Federasyon üyeliğinden istifa etmek isteyen üyeler en az 15 gün öncesinden Yönetim Kurulu Başkanlığına istifa dilekçelerini vermek zorundadırlar.

                   Çıkan üye ayrılmayı belirttiği tarihin bulunduğu ayın sonuna kadar işleyen yıllık katılım payını ödemek zorundadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 10- Federasyon üyeliğinden çıkarılmak istenen üyelere ilişkin aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.

10.1 Federasyona üye olduktan sonra federasyonun amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak

10.2 Federasyon tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak

10.3 Yıllık katılım payını ve giriş aidatını Genel Kurulda alınan ödeme planı ve şartlarını belirleyen karar çerçevesinde ödememek ve Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödememekte ısrar etmek 

10.4   Haysiyet Divanı tarafından, üyenin üyelikten çıkarılmasına dair Yönetim Kuruluna bildirimde bulunulması, Federasyon üyeliğinden çıkarılan üye, çıkarıldığı tarihin bulunduğu ayın sonuna kadar işleyen yıllık katılım payını ödemek zorundadır.

 

FEDERASYONUN ORGANLARI

MADDE 11-         Federasyonun asli organları:

11.1   Genel Kurul

11.2  

11.3   Denetleme Kurulu’dur

                                 Federasyonun seçimlik organları ise;

11.4   Haysiyet Divanı

11.5   Danışma Kurulu’dur.

Seçimlik organlara, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

GENEL KURUL

MADDE 12-       Genel Kurul iki yılda bir Haziran ayı içerisinde Olağan, Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

  Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun Genel Kurulunda, federasyon üyesi her dernek, 50 üyeye kadar 5 delege ile ve 50 den sonra her 15 üye için 1 asil ve 1 yedek delege ile temsil edilir. Federasyon üyesi her derneğin, federasyon genel kurulunda kendisini temsil edecek delegeleri, dernek genel kurul toplantısından sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu tarihten itibaren 30 gün içinde federasyona bildirilir.

Federasyona üye derneklerin, Federasyon kuruluş günündeki mevcut Yönetim Kurulu Başkanları ( derneklerindeki aktif üyeliklerin devamı boyunca ) federasyon genel kurulları için doğal delege olarak kabul edilirler.

 

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ

MADDE 13- Yönetim Kurulu, federasyon tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan dernek delegelerinin listesini düzenler ve federasyon üyesi derneklerin tüm ödenti borçlarını en geç genel kurulun toplantı gününde toplantının açılışına kadar ödenmesi için uyarıda bulunur. Yıllık katılım payı ve giriş aidatı borcu bulunan ve en geç toplantı açılışına kadar borçlarını ödemeyen dernekler Genel Kurulda temsil edilemezler; seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

         Genel Kurula katılacak üye derneklerin delegeleri yazılı olarak ve ayrıca en az 15 ( Onbeş )gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ulusal bir gazetede ilan edilmek suretiyle yazı ile veya e-mail yolu ile toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle ve yazılı olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ( 2 ) ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında yukarıdaki esaslar aynen uygulanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ

MADDE 14-         Genel Kurul toplantıları, Federasyon Yönetim Kurulunun tespit edeceği, Genel Kurul yapılmaya müsait bir yerde yapılır. Genel Kurul yapılmaya federasyonun Genel Merkez salonu müsait olursa Genel Merkezde yapılır. Genel Kurul toplantıları Genel Merkezin bulunduğu il sınırlarının dışında yapılamaz.

 

 

 

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 15-         Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                                  

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ

MADDE 16-         Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler,  federasyon yönetim kurulunca hazırlanan listelerde isimlerinin karşılarını imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve üç katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalayıp bütün tutanaklar ve belgeleri 30 ( otuz ) gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine verilmek üzere yönetim kuruluna teslim eder. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI

MADDE 17-         Oylamalar gizli ve açık olarak yapılabilir. Ancak, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı seçimleri gizli oyla yapılır. Öncelikle Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı seçimleri gerçekleştirilir. Daha sonra Yönetim Kurulunun seçimine geçilir. Gizli oylama federasyon mührünü taşıyan zarf ve oy pusulalarının delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra yine mühürlenmiş sandığa atılması ile yapılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak, belirlenen liste kazanmış olur.

 

KARARLARA KARŞI İTİRAZ

MADDE 18- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye,karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19-         Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

19.1 Yönetim ve Denetleme kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü taktirde Yönetim Kurulunu ibra etmek.

19.2 Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.

19.3 Gizli oy açık tasnifle Yönetim Kurulu için 23 asil, 23 yedek; Denetleme Kurulu için 3 asil,3 yedek; Haysiyet Divanı için 3 asil,3 yedek; Danışma Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçmek.

19.4       Federasyondan ihraç edilen derneklerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.

19.5 Gerektiğinde federasyonun ikametgâhı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için bina satın almak, satmak, kiraya vermek, kiracı olmak, ipotek etmek ve ipoteği kaldırmak hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

19.6 Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

19.7 Gerektiğinde federasyon tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.

19.8 Federasyonun başka bir federasyon ile birleşmesi veya konfederasyon, vakıf vb. üst kuruluşlara katılması hususunda karar vermek.

19.9 Federasyonun Uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki konfederasyon veya benzeri kuruluşlara üye olarak katılmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek vb. konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

19.10 Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, federasyon organlarını seçer ve federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

19.11 Genel Kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

19.12 Mevzuat ve federasyon tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

19.13 Üye GİAD’lardan alınacak yıllık katılım payını belirlemek.

19.14 Genel Kurul Kararı ile üye ve/veya kurucu olunmasına karar verilen konfederasyon ve sair kuruluşlara federasyon delegesi seçmek.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 20- Genel Kurulca seçimi izleyen 30 ( otuz ) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahları federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 21-         Federasyonun yürütme organıdır. Yönetim Kurulu, 23 asil ve 23 yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla 2 yıl için seçilir. Asil üyelerden boşalan yerler yedek üyelerin sırası ile göreve çağrılması ile doldurulur.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

22.1 Federasyonu temsil ve ilzam etmek, aidat toplamak, para çekmek ve para yatırmak ve bu konuda kendi üyelerinden en az iki kişiye yetki vermek.

22.2 Kendi üyeleri arasından bir Başkan, iki Başkan Vekili, bir genel sekreter, bir sayman seçerek göreve başlamak.

22.3        Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak.

22.4 Federasyondan ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve karara bağlayarak sonucu istifa eden üyeye bildirmek.

22.5 Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

22.6 Federasyon gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü işlemleri yapmak.

22.7 Federasyon tüzüğüne üyelik sorumluluklarına, Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu üyelerinin uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan üyelerin durumlarını Haysiyet Divanına bildirmek, Haysiyet Divanının kararına uygun olarak üye hakkında işlem yapmak.

22.8 Federasyonda üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına, çıkarılmasına karar vermek. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan her türlü hizmeti almak ve vermek.

22.9 Ayda en az bir defa toplanarak federasyonun işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak.

22.10 Gerekli gördüğü taktirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve uygulamak

22.11 Federasyon tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

22.12 Haysiyet Divanının kınama, üyeliğin dondurulması ve üyelikten çıkarmaya ilişkin kararları hakkında kesin kararı vermek. (Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilenlerin Genel Kurula itiraz hakları saklıdır.)

22.13 Üye ve/veya kurucu olunacak konfederasyon ve sair kuruluşlar için, genel kurulda seçilen delegeleri, genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek.

 22.14 Yönetim Kurulu, taşınır taşınmaz mal almaya, kiralamaya, satmaya ve devretmeye yetkilidir.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 23- Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile ayda en az 1 kez toplanır. Salt çoğunlukla karar alır. Salt çoğunluk olmaksızın yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim Kurulunda asillerin istifası halinde yedek Yönetim Kurulu üyeleri göreve çağrılır. Boşalan yerlerin yedekler tarafından doldurulamaması ve Yönetim Kurulu mevcut üye tam sayısının salt çoğunluk altına düşmesi halinde genel kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, federasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

DENETLEME KURULU

MADDE 24- Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, 3 asil,3 yedek üye olmak üzere genel kurul tarafından seçilir.

                       Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer; en az yılda bir toplanır ve kararlarını salt çoğunluk ile alır.

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 25-         Denetleme kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

25.1 Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerileri yönetim kuruluna bir rapor ile bildirmek.

25.2 Yönetim kurulunda düzenlenen gelecek dönem çalışma program ve bütçesinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak görüş ve önerilerini belirtmek.

25.3 Yönetim kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilânço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

HAYSİYET DİVANI

MADDE 26-         Genel kurulca 3 asil, 3 yedek olmak üzere seçilir.

 

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 27- Haysiyet Divanı, Federasyon tüzüğüne, amaçlarına, Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerden,Yönetim Kurulunca Haysiyet Divanına sevki uygun görülenler durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesi için görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir.

 

27.1 Uyarı cezası

27.2 Bir yılı aşmamak üzere üyelikten geçici olarak çıkarma

27.3 Üyelikten sürekli olarak çıkarma

 

HAYSİYET DİVANINA SEVK NEDENLERİ

MADDE 28-         Haysiyet Divanına sevk nedenleri şunlardır:

28.1 Federasyon tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.

28.2 Genel kurul kararına uymamak.

28.3 Federasyon içinde veya dışında federasyon amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.

28.4 Federasyonu siyasi amaçlara alet etmek.

28.5 İş ahlakı ilkelerine aykırı hareketlerde bulunmak.

28.6 Yönetim Kurulu kararına uymamak

 

DANIŞMA KURULU

MADDE 29- Danışma kurulu federasyonun danışma organıdır. Federasyon üyeleri arasından 3 asil ve 3 yedek üye, 2 yıl için genel kurulda seçilirler.

                       Danışma Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, tarım, ticaret, bürokrasi, medya, eğitim ve politika dünyasından seçilmiş kişiler, Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak davet üzerine katılabilirler. Bu kişiler kurul oylamalarına katılamazlar.

                      Danışma kurulu toplantılarına Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun görevdeki Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter katılırlar. Ancak,  toplantıda yapılacak oylamalara katılamazlar. Danışma kurulu üyelerinin talep etmesi halinde federasyonun faaliyetleri ile ilgili bilgi verirler.

                       Kurul ilk toplantısına iki yıl için kendine bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Ancak bu görevler aynı şahıs tarafından üst üste iki dönemden fazla ifa edilemez. Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez olağan veya yönetim kurulunun talep etmesi halinde Kurul Başkanının daveti ile olağanüstü toplanır. Danışma Kurulunun ilk toplantısı mutlaka yılın ilk altı ayı içerisinde yapılır.

 

TOPLANTILARA ÇAĞRI VE KATILIM

MADDE 30-         Yukarıda belirtilen hususlarda toplantı yapılma zorunluluğu ortaya çıktığında, Danışma Kurulu Başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce kurul üyelerine yazılı olarak davette bulunur. Gündem önerileri, Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulu Başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek toplantı gündemi oluşturulur.

                                   Danışma kurulu toplantılarına düzenli olarak katılımı sağlamak, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Başkanlarının ortak sorumluluğudur.

                            Danışma kurulunun asıl gündemi ve görev tanımına giren konular kapalı oturumda görüşülür.

                            Toplantı sırasında alınan kararlar bir tutanak haline getirilir. Bu toplantı sonucunda alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulunca değerlendirildikten sonra gerekirse basına duyurulur.

                            Federasyon Genel Sekreteri ve Danışma Kurulu sekreteri, alınan kararların izlenmesi ve rapor edilmesi konusunda görevlidir. Her iki sekreterin ortaklaşa hazırlayacağı üç aylık izleme raporları Danışma Kurulu ve Federasyon Yönetim Kurulu başkanlıklarına sunulur.

 

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 31-        

31.1 Federasyonun amacına uygun olarak genelde Türkiye’nin ve özelde Ege ve Akdeniz’in ekonomik durumunu ve sorunlarını gözden geçirmek, kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

31.2 Federasyon amaçlarının, en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

31.3 Federasyon çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.

31.4 Yönetim Kurulunun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

 

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 32-        

32.1 Üyelerden alınan yıllık katılım payları: Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonuna üye dernekler; federasyonun çalışmaları ile genel kurullar, seminerler ve sempozyumlar düzenleme görevlerini, iletişim, yayın ve ulaşım harcamalarını

ve diğer giderleri karşılamak üzere çalışma dönemindeki bütçesinde belirtilen yıllık katılım paylarını, her yıl üyeleri sayısına göre ödemek zorundadırlar. Genel Kurula kadar katılım payı, her derneğin üye sayısı x 7-YTL.’si aylıktır. Yani Federasyona üye derneğin her bir üyesi başına aylık 7 – YTL dir. Federasyonun Genel Kurulunda yeni dönem için ödenecek yıllık katılım payı belirlenecektir. Ayrıca derneklerin ödeyeceği üyelik aidatı Genel Kurulca, günün şartlarına uygun olarak tespit edilebilir.

32.2 Federasyona yeni giren derneklerin ödeyecekleri giriş aidatları: Giriş aidatları, her dernek için bir kereye mahsus olmak üzere 1000USD olarak alınacaktır.

32.3 Federasyon yayınları, ilan gelirleri, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, yemekli eğlence, temsil ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

32.4 Bağışlar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve sair gelirler.

32.5 Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.

32.6 Lokal gelirleri

                                   Yukarıda anılan federasyon gelirlerinden, derneklerin giriş aidatları, üyelik için başvuru sırasında, derneklerin yıllık katılım payları her ay eşit taksitler halinde ve diğer gelirler de gerçekleşmesi ile birlikte yapılır.

 

FEDERASYON GELİR VE GİDERLERİNDE USUL

MADDE 33-         Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi 5 ( beş ) yıldır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.Düzenlenmiş yetki belgesinin 1 sureti Mahalli Mülki Amirliğine gönderilir. Federasyon tarafından bastırılacak olan alındı belgesinin başlangıç ve bitiş numaralarının alınan kararlarda belirtilmesi şarttır. A serisinden 000001 sıra numarasından başlayarak devam eder.

                                   Federasyon adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları 30 gün içinde Federasyonun bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak tahsilat o yılın Ocak ayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının (1.000) “Bin” rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçerse 30 günlük süreyi beklemeksizin federasyona göndermek ve federasyonun bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.

                                   Federasyonun bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.

                                   Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, Genç İşadamları Derneklerinin oluşturduğu bir konfederasyona üye olduğu taktirde, konfederasyonun çalışma dönemi bütçesinin gelir çizelgesinde kendileri için konulmuş bulunan gelir ve paylar için kendi çalışma dönemi bütçesinde gider çizelgelerinde karşılık olarak ödenek koymak zorunluluğundadır.

 

FEDERASYONUN YARDIM ALAMAYACAĞI KURULUŞLAR

MADDE 34-         Federasyon siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluşlardan siyasi partiler hariç yardımda bulunabilir.

FEDERASYONUN TUTACAĞI DEFTERLER

MADDE 35-         Federasyon aşağıdaki defterleri tutar:

35.1 Üye kayıt defteri: Federasyona girenlerin kimlikleri, federasyona giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları, giriş aidatları bu deftere yazılır.

35.2 Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı, Başkan ve üyelerce imzalanır.

35.3 Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

35.4 Gelir ve gider defteri: Federasyon namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

35.5 Demirbaş defteri: Federasyona ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

35.6 Alındı belgesi kayıt defteri: Sayman üyeye zimmetlendirilen alındı belgeleri, bu üye tarafından numarası en küçük olandan başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle kaydolunur.

        Bu defterlerin işleme konulmadan önce noterden veya il Dernekler Müdürlüğünden tasdik ettirilmesi zorunludur. Dernekler yönetmeliğinin 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. maddelerine göre defter tutulur.

FEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 36-         Federasyonun iç denetimi; Dernekler Yasası ve Federasyon Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Federasyonun amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesi için Denetleme Kurulunun incelemesine açık olmak üzere ve Genel Kuruldan geçirilmek üzere iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler çıkarılabilir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 37-         Tüzük değişikliği, Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin gerekçeli teklifleri üzerine yapılır. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Ancak tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ilk toplantıda 2/3 toplantı yeter sayısı aranır ve genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin, tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Olağan veya Olağanüstü genel kurul gündemine konulmak ve değişiklik önerileri genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı olarak üyelere bildirilmek şartıyla tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

FEDERASYONUN FESHİ

MADDE 38-         Federasyon Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, genel kurul 16. madde hükümlerine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak derneğin feshine karar verilebilmesi için her iki toplantıda da toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin derneğin feshi yönünde oy kullanması şarttır. Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine bildirilir.

FEDERASYONUN TASFİYESİ

MADDE 39-         Federasyonun tasfiyesine, fesih kesinleştikten ve dağılma halinin ilgili makamca tespitinden sonra başlanır. Federasyonun alacakları varsa tahsil edilir. Borçları ödendikten sonra geri kalan tüm mallar ve parası Fesih halinde, Genel Kurul tarafından, amaca uygun bir derneğe veya kuruluşa Genel Kurulun karar almaması veya mahkeme tarafından fesih edilmesi halinde Türkiye Kızılay Derneğine verilir. Tasfiye işlemlerini son Yönetim Kurulu yerine getirir.

 

FEDERASYONLAR-KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

MADDE 40-         Federasyon adına bir başka kurum, kuruluş, dernek, federasyon ve konfederasyonda görev alan üyelerin, federasyondaki görev sürelerinin sona ermesi halinde federasyonu temsilen katıldığı kurum ve kuruluşlardaki görevleri bu kuruluşların tüzüklerinde yer alan hükümler doğrultusunda belirlenen sürenin sonuna kadar devam eder.

 

FEDERASYON ÜYELERİNİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞ AHLAKI İLKELERİ

MADDE 41-        

41.1 AMAÇLAR

·          Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak.

·          İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak.

·          İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek.

·          İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek.

41.2 GENEL İLKELER

41.2.1     DÜRÜSTLÜK

            İş yaşamında, kişi ve kuruluşlar, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu ilke, uygulamada aşağıdaki tutum ve davranışları içerir.

·          İş yaşamındaki kişi ve kuruluşlar;

·          İş yaşamında saygın ve dürüst davranış kurallarına aykırı davranışlarda bulunamazlar, bu davranışları itiyat haline getiremezler.

·          Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar veremezler.

·          Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarları için kullanmazlar.

·          Başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar.

·          Kendilerinin ve başkalarının mali ve ticari durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.

·          Ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar.

·          Yasalar ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

 

41.2.2     VERİLERİN KORUNMASI (GİZLİLİK)

 

·          Kişi ve kuruluşlar, kendilerine iş ilişkileri ve görevleri nedeniyle emanet edilen bilgilerin tevdi edilme gereklerinin dışında kullanılmamasına özen gösterirler.

·          Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar.

·          Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.

 

41.2.3     HUKUKA SAYGI

                      Kişi ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyetinin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadırlar. Bu bağlamda kişi ve kuruluşlar;

·          Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.

·          Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

·          Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

·          Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar.

 

41.2.4     ÇALIŞMA ORTAMI

 

·          Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez.

·          İşyerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ve eylemlere izin vermezler.

·          Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

 

41.2.5     BİLGİ ELDE ETME

               Kişi ve kuruluşlar iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli belge elde etmeye yeltenemezler.

 

41.2.6     ÇEVRE

              Kişi ve kuruluşlar faaliyetlerinden dolayı doğanın zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

 

41.2.7     ÇALIŞANLAR

              Kişi ve kuruluşlar, çalışanların da bu belgede yer alan ilkeleri benimseyip kendi alan ve yaşamlarında uygulamaları için çaba gösterirler.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 42- Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması halinde, Yönetmelik hükümleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun ilgili maddeleri ile Türkiye Genç İşadamları Dernekleri Konfederasyonu Tüzüğü hükümleri uygulanır.

 

YÖNETMELİK

MADDE 43-   Bu ana tüzüğün uygulanması Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetmeliği ile yapılır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 44-  Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu Tüzüğü yasada öngörülen tarihte yürürlüğe girer.

 

 

KURUCULAR

MADDE 45-  Ege - Akdeniz Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun kurucuları aşağıda gösterilmiştir.
 

Denizli Genç İşadamları Derneği – Ufuk SEMERCİALBAZ

Aydın Genç İşadamları Derneği – M. Kazım KARAMANOĞLU

Kütahya Genç İşadamları Derneği - Tacettin DEMİRER

Söke Genç İşadamları Derneği – Tufan KOCATÜRK

Uşak Genç İşadamları Derneği – Hazim SESLİ

Antalya Genç İşadamları Derneği – Alaaddin ÖZUZUN

Kuşadası Genç İşadamları Derneği – Bayram YILMAZ

 

FEDERASYON BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 46 –Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımları olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktara ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Hazim SESLİ                                                          Mehmet ÇETİNKAYA

M. Kazım KARAMANOĞLU                                      Ali TUNCER

Bayram YILMAZ                                                    Caner SARIYILDIRIM

Eray Ethem GÖRGÜN                                            İlhan SAFRANTI

Umut ESKİ                                                            Selçuk OKKAOĞLU

Ömer Oktay AKARCA                                           Mehmet Kemal ŞİŞMAN

Efkan CEYLAN                                                      Alican TURAN

Kemal ALPER                                                        Murat AYDIN

Mustafa GÜNDÜZ                                                 Mehmet ÇINAR

İ. Cem YILDIRIM                                                  H. Mithat DELEN

Yunus KARABULUT                                               Devrim KOÇ

Mahmut ÜNLÜSOY

 

 

© 2012 TUGİK | Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu. Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım My Medya