Güney ve Güney Doğu Genç İş Adamları Federasyonu

Güney ve Güney Doğu Genç İş Adamları Federasyonu

GİAF

Federasyon Tüzüğü

GÜNEY VE GÜNEYDOĞU GENÇ İŞADAMLARI FEDERASYONU (GİAF) TÜZÜK

Federasyonun Adı ve Merkezi

Madde 1- Federasyonun Adı: “Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu” dur.

Federasyonu Kısa Adı: GİAF ’dır.

Federasyon merkezi Gaziantep ’dir.

Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-.1 GİAF, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

2.2 GİAF, işadamlarının Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar.

2.3 GİAF, evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunur.

2.4 GİAF piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yolu ile rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.

2.5 GİAF açıklanan ilkeler temelinde Türkiye’de öncelikle Güney ve Güneydoğu Bölgelerindeki genç işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, GİAF’ın faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

 2.6 GİAF, çağdaş ve toplumsal görev bilincine sahip anlayışla genç neslin ülke yönetiminde söz sahibi olabileceği ortamı yaratır.
2.7 GİAF toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışır ve iyi bir çözüm ortağı olur.

2.8 GİAF geliştirdiği projelerle üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunur.

2.9 GİAF bilinirliğinin artırılması ve sürekli olması için iletişim stratejilerini geliştirerek uygular.

2.10 GİAF genç işadamları dernekleri arasında düzen, birlik ve uyumu sağlar.

2.11 GİAF yarattığı etki alanında çağdaş ve evrensel etik değerlerin ışığında bireyi üstün kılan toplumsal yapının oluşmasına sahip çıkan, sinerji yaratan, öncü, girişimci sivil toplum örgütü olmak için çalışmalar yapar.

 2.12 GİAF yukarıda anlatılan şekilde oluşan görüş ve önerileri doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

Amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuştur.

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 9-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Federasyon amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16- GİAF üyesi dernekler ve dernek üyelerinin ithalat ihracat yatırım ve işletmecilik konularında güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, sempozyum, konferans, tetkik gezileri ve bunun gibi etkinlikler düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlar, üyelerin ve kamunun yararına sunar.

17- Yurtiçi ve yurtdışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.

18- Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten, gazete veya dergiler çıkarır, mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur.

19- Üniversite-iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişimlere katkıda bulunur.

20- Güney ve Güneydoğu bölgeleri ile Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel yöndeki gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş veya kurulacak vakıflara kurucu üye veya üye olarak katılır, mütevelli olabilir.

21- GİAF ikametgâhı ve amacına uygun faaliyetleri ile ilgili 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 22. maddesi hükmüne uygun olarak taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yapabilir.

22- GİAF amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş, kurulacak ulusal ve uluslar arası kuruluş veya üst kuruluşlara ve konfederasyonlara yasal gerekler yerine getirildikten sonra katılabilir, üye olabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir.

23- GİAF amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve izin almak kaydıyla kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurabilir, işletebilir.

24- GİAF aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan Genç İşadamları Dernekleri Federasyonları, Türk Genç İşadamları Yüksek Kurulu, Türk Genç İşadamları Vakfı, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu ile işbirliği yapar; kendisine bağlı dernekler ile işbirliğini özendirir ve gözetir. Vakıflarla ve diğer kurum ve kuruluşlarla amacı doğrultusunda işbirliği yapar. Gerekli yasal izinler alındığı taktirde amacı doğrultusundaki uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar.

Federasyonun Faaliyet Alanı

Federasyon, sosyal, kültürel ve mesleki alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

FEDERASYONA ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 3: GİAF’a kuruluş amacı aynı olan;

3.1 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve gerekli tüm kuruluş işlemlerini tamamlamış,

3.2 GİAF tüzüğünü Yönetim Kurulunda kabul ederek GİAF’a katılma kararı almış, kuruluş belgesi düzenlemiş,

3.3 GİAF tüzüğü uyarınca giriş ödentisi ve yıllık katılma paylarını ödemiş İşadamları Dernekleri üye olabilir.

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL

MADDE 4:  Tüzüğün 3. maddesinde öngörülen şartları taşıyanların üyelik başvurusunu Federasyon Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibi derneğe yazılı olarak bildirir. Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Üyeliğe kabul hakkındaki son kararı Yönetim Kurulu verir.

 ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 5: Hiçbir dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Federasyon üyeleri istedikleri zaman istifa etmek suretiyle federasyon üyeliğinden ayrılabilirler. Federasyon üyeliğinden istifa etmek isteyen üyeler Yönetim Kurulu Başkanlığına istifa dilekçelerini vermek zorundadırlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6:  Federasyon üyeliğinden çıkarılmak istenen üyelere ilişkin aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.

6.1 Federasyona üye olduktan sonra federasyonun amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,

6.2 Federasyon tüzüğüne Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak,

6.3 Yıllık katılım payını ve giriş aidatını Genel Kurulda alınan ödeme planı ve şartlarını belirleyen karar çerçevesinde ödememek ve Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödememekte ısrar etmek, 

6.3 Haysiyet Divanı tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilmek Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin yıllık katılım payını vermek zorundadır.

FEDERASYONUN ORGANLARI

MADDE 7:

Federasyonun asli organları:

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetleme Kurulu’dur

4-Federasyonun seçimlik organları ise;

5-Haysiyet Divanı

6-Yüksek İstişare Konseyi’dir.

Seçimlik organlara, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL

MADDE 8: Genel Kurul üç yılda bir Şubat ayı içerisinde olağan, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.
GİAF’ın Genel Kurulunda federasyon üyesi derneklerin delegeleri eşit sayıda temsil edilecektir. Buna istinaden her dernek üye sayısına bakılmaksızın 60 kişilik Konfederasyon delege sayısının üye Dernek sayısına bölümüyle oluşacak tam sayıda delegeyle temsil edilir. Eksik kalan delege sayısı Yönetim Kurulunca belirlenir.(Örn; 7 üye Dernek * 8 delege=56, 4 delege yönetim kurulu tarafından belirlenir.) Federasyon üyesi her dernek federasyon genel kurulunda kendisini temsil edecek delegelerini dernek genel kurul toplantısında seçer ve seçim tarihini izleyen 30 gün içinde federasyona bildirir. 

  Genel Kurula, üye derneklerin asil delegelerinden katılamayan olduğu taktirde aynı derneğin yedek delegelerine oy hakkı verilir.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ

MADDE 9:  Yönetim Kurulu federasyon tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan dernek delegelerinin listesini düzenler ve federasyon üyesi derneklerin tüm ödenti borçlarını en geç genel kurulun toplantı gününde toplantının açılışına kadar ödenmesi için uyarıda bulunur. Yıllık katılım payı ve giriş aidatı borcu bulunan ve en geç toplantı açılışına kadar borçlarını ödemeyen dernekler Genel Kurulda temsil edilemezler; seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 10: Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulunun tespit edeceği Genel Kurul yapılmaya müsait bir yerde yapılır. Genel Kurul yapılmaya federasyonun Genel Merkez salonu müsait olursa Genel Merkezde yapılır. Genel Kurul toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herhangi bir İlde yapılabilir.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 11: Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim üye tam sayısının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ

MADDE 12: Genel kurul toplantısı çağrıda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler federasyon yönetim kurulunca hazırlanan listelerde isimlerinin karşılarını imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı yönetim kurulunun başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve üç kâtip seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalayıp bütün tutanak ve belgeleri 30 gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine verilmek üzere yönetim kuruluna teslim eder.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI

MADDE 13: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

KARARLARA KARŞI İTİRAZ

MADDE 14: Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı federasyon içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15: Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

15.1 Yönetim ve Denetleme kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü taktirde Yönetim Kurulunu ibra etmek.

15.2 Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.

15.3 Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı  ve Yüksek İstişare Konseyi üyelerini seçmek.

15.4 Federasyondan ihraç edilen derneklerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.

15.5 Gerektiğinde federasyonun ikametgahı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, devretmek,

ipotek etmek ve ipoteği kaldırmak hususlarında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

15.6 Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

15.7 Gerektiğinde federasyon tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.

15.8 Federasyonun başka bir federasyon ile birleşmesi veya konfederasyon, vakıf vb. üst kuruluşlara katılması hususunda karar vermek.

15.9 Federasyonun uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki konfederasyon veya benzeri kuruluşlara üye olarak katılmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek vb. konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

15.10 Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma ile ilgili son kararı verir, federasyon organlarını seçer ve federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görü.

15.11 Genel Kurul federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

15.12 Mevzuat ve federasyon tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 16: Genel Kurulca seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17: Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşacak şekilde genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, 1 Yönetim Kurulu Başkanı 3 başkan yardımcısı, 1 genel sekreter, 1 sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. 

Üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Çoğunlukla karar alır. Oy sayısının eşit olduğu hallerde başkanın oyu lehinde karar alınır. Çoğunluk olmaksızın yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Federasyonu temsil ve ilzam etmek ve bu konuda kendi üyelerinden en az iki kişiye yetki vermek.

Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Federasyon gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü işlemleri yapmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak.

Gerekli gördüğü taktirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve uygulamak.

Federasyonda üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına, çıkarılmasına karar vermek. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan her türlü hizmeti almak ve vermek.

Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak.

Federasyon tüzüğüne üyelik sorumluluklarına, GİAF üyelerinin uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan üyelerin durumunu Haysiyet Divanına bildirmek, Haysiyet Divanının kararına uygun olarak üye hakkında işlem yapmak.

Haysiyet Divanının kınama ve üyelikten çıkarmaya ilişkin kararları hakkında kesin kararı vermek. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilenlerin Genel Kurula itiraz hakları saklıdır.

Federasyondan ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve karar bağlayarak sonucu istifa eden üyeye bildirmek.

Federasyon tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18: GİAF’ın yetkili denetim organı olan denetleme kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurul tarafından seçilir.
Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer; en az yılda bir toplanır ve kararlarını salt çoğunluk ile alır.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Federasyonun bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde en az yılda   bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerileri yönetim kuruluna bir rapor ile bildirmek.

Yönetim kurulunda düzenlenen gelecek dönem çalışma program ve bütçesinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak görüş ve önerilerini belirtmek.

Yönetim kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilânço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

HAYSİYET DİVANININ TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19: Genel kurulca 5 asil, 5 yedek üye olmak üzere seçilir.

Haysiyet Divanının görev Yetkileri:

 Haysiyet Divanı federasyon tüzüğüne, amaçlarına, Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu kurallarına, uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerden yönetim kurulunca Haysiyet Divanına sevki uygun görülenler hakkında inceleme yaparak durumların göre aşağıdaki cezalar konusunda yönetim kuruluna öneride bulunur.

a) Uyarı cezası

b) Bir yılı aşmamak üzere üyelikten geçici olarak çıkarma

c)  Üyelikten sürekli olarak çıkarma

HAYSİYET DİVANINA SEVK NEDENLERİ

MADDE  20: Haysiyet Divanına sevk nedenleri şunlardır:

20.1 Federasyon tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.

20.2 Genel kurul kararına uymamak.

20.3 Federasyon içinde veya dışında federasyon amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.

20.4 Federasyonu siyasi amaçlara alet etmek.

20.5 İş ahlakı ilkelerine aykırı hareketlerde bulunmak.

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TEŞKİLİ, GÖREV ve YETKİLERİ 

 MADDE 21: Yüksek İstişare Konseyi federasyonun danışma organıdır.

Konsey üyeleri Genel kurul tarafından ve her dernekten en az bir adet olmak üzere 9 asil 9 yedek üye, olarak seçilir.

Daha önce Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan üyeler bu sayının üzerine eklenmek kaydıyla Konseyin doğal üyeleridir.

Doğal üyeler asil üyelerle aynı haklara sahiptir.

 Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, tarım, ticaret, bürokrasi, medya, eğitim ve politika dünyasından seçilmiş kişiler, yönetim kurulunun kararına bağlı olarak davet üzerine katılabilirler.

 Bu kişiler konsey oylamalarına katılamazlar.

 Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına federasyonun görevdeki yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreter katılırlar. Ancak toplantıda yapılacak oylamalara katılamazlar. Yüksek İstişare Konseyi üyelerinin talep etmesi halinde federasyonun faaliyetleri ile ilgili bilgi verirler.

 Konsey ilk toplantısında kendisine bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Yüksek İstişare Konseyi başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez olağan veya yönetim kurulunun talep etmesi halinde kurul başkanının daveti ile olağanüstü toplanır. Yüksek İstişare Konseyinin ilk toplantısı mutlaka yılın ilk altı ayı içerisinde yapılır.

Konseyin Toplantılara Çağrı ve Katılım

Yukarıda belirtilen hususlarda toplantı yapılma zorunluluğu ortaya çıktığında Yüksek İstişare Konseyi başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce kurul üyelerine yazılı olarak davette bulunur. Gündem önerileri federasyon yönetim kurulu başkanı ve Yüksek İstişare Konseyi başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek toplantı gündemi oluşturulur.

        Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına düzenli olarak katılımı sağlamak yönetim kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi başkanlarının ortak sorumluluğudur. 

        Yüksek İstişare Konseyinin asıl gündemi ve görev tanımına giren konular kapalı oturumda görüşülür.

Toplantı sırasında ses kaydı yapılır ve alınan kararlar bir tutanak haline getirilir. Bu toplantı sonucunda alınan tavsiye kararları yönetim kurulunca değerlendirildikten sonra gerekirse basına duyurulur.

 Federasyon genel sekreteri ve Yüksek İstişare Konseyi sekreteri alınan kararların izlenmesi  ve rapor edilmesi konusunda görevlidir. Her iki sekreterin ortaklaşa hazırlayacağı üç aylık izleme raporları Yüksek İstişare Konseyi ve Federasyon Yönetim Kurulu başkanlıklarına sunulur.

Yüksek İstişare Konseyinin Görevleri

1- Federasyonun amacına uygun olarak genelde Türkiye’nin ve özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu’nun ekonomik durumunu ve sorunlarını gözden geçirmek, kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

        2- Federasyon amaçlarına en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

        3- Federasyon çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.

        4- Yönetim kurulunun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

 

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 22-  Federasyonun gelir kaynakları şunlardır:

22.1 Üyelerden alınan yıllık aidat:600.00.TL

 Federasyona üye dernekler; federasyonun çalışmaları ile genel kurullar, seminerler ve sempozyumlar düzenleme görevlerini, iletişim, yayın ve ulaşım harcamalarını ve diğer giderleri karşılamak üzere çalışma dönemindeki bütçesinde belirtilen yıllık katılım paylarını, her yıl her dernek üye sayısına bakılmaksızın eşit miktarda ödemek zorundadırlar.
Dernek başına alınan yıllık aidatı arttırma veya eksiltme de Genel Kurulu yetkilidir.

22.2 Giriş Aidatları:  1.000.00.TL

Federasyona yeni giren derneklerin ödeyecekleri giriş aidatları her dernek için eşit miktarda olacaktır. Dernek başına alınan yıllık aidatı arttırma veya eksiltme de Genel Kurulu yetkilidir.

 22.3 Federasyon yayınları, ilan gelirleri, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, yemekli eğlence, temsil ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

        22.4 Bağışlar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve sair gelirler.

        22.5 Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.

        22.6 Lokal gelirleri

        22.7 Diğer gelirler.

Yukarıda anılan federasyon gelirlerinden, derneklerin giriş aidatı üyelik için başvuru sırasında, derneklerin yıllık katılım payları her ay eşit taksitler halinde ve diğer gelirler gerçekleşmesi ile birlikte yapılır.

FEDERASYON GELİR VE GİDERLERİNDE USUL

MADDE 23: Gelir ve gider belgeleri;

 Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu, Genç İşadamları Derneklerinin oluşturduğu bir konfederasyona üye olduğu taktirde, konfederasyonun çalışma dönemi bütçesinin gelir çizelgesinde kendileri için konulmuş bulunan gelir ve paylar için kendi çalışma dönemi bütçesinde gider çizelgelerinde karşılık olarak ödenek koymak zorunluluğundadır.


Alındı Belgesi


        Federasyon gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (DerneYönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

        Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


Yetki Belgesi


        Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

        Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”


Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;


        Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

FEDERASYONUN YARDIM ALAMAYACAĞI KURULUŞLAR

MADDE 24: Federasyon siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

FEDERASYONUN TUTACAĞI DEFTERLER VE ESASLARI

 

FEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ ve TUTULUCAK DEFTERLER

         MADDE 25: Federasyon aşağıdaki defterleri tutar:

        25.1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

        25.2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

        25.3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

        25.4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

        25.5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

        25.6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

        Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

Defter tutma esasları;

        Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

        Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

        Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

        Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Defterlerin Tasdiki

        Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. 

        Federasyon bunlar dışında gerekli kayıt ve defterleri tutabilir.

FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 26:Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

ONURSAL BAŞKAN

MADDE 27: Federasyon Onursal Başkanı, GİAF ve TÜGİK Kurucu Başkanı Erhan ÖZMEN dir.

         EK 27.1 Onursal Başkan Yüksek İstişare ve Yönetim Kurulu Onursal  Başkanıdır.

        EK 27.2 Onursal Başkan dilediğinde Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu toplantılarına Başkanlık yapabilir. 

        EK 27.3 Onursal Başkanlık görevi süreklidir ve dönemlerle bitmez.

        EK 27.4 Onursal Başkan GİAF nişanı ile ödüllendirilir ve nişanını özel gün ve gecelerde takar.

FEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 28: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 29:  Tüzük değişikliği federasyon yönetim kurulu üyelerinin gerekçeli teklifleri üzerine yapılır. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Ancak tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesi için ilk toplantıda 2/3 toplantı yeter sayısı aranır ve genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Olağan veya Olağanüstü genel kurul gündemine konulmak ve değişiklik önerileri genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı olarak üyelere bildirilir. Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

FEDERASYONUN FESHİ

MADDE 30: Federasyon genel kurulu federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurul 16. madde hükümlerine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak federasyonun feshine karar verilebilmesi için her iki toplantıda da toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin federasyonun feshi yönünde oy kullanması şarttır. Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine bildirilir.

FEDERASYONUN TASFİYESİ

MADDE 31: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde GÜNEY VE GÜNEYDOĞU GENÇ İŞADAMLARI FEDERASYONU” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Türkiye Kızılay Derneğine yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

FEDERASYONLAR-KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

MADDE 32: Federasyon adına bir başka kurum, kuruluş, dernek, federasyon ve konfederasyonda görev alan üyelerin, federasyondaki görev sürelerinin sona ermesi halinde federasyonu temsilen katıldığı kurum ve kuruluşlardaki görevleri bu kuruluşların tüzüklerinde yer alan hükümler doğrultusunda belirlenen sürenin sonuna kadar devam eder.

FEDERASYON ÜYELERİNİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞ AHLAKI İLKELERİ 

MADDE 33: 

33.1 AMAÇLAR

         Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak.  

       İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak.

        İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek.

        İş âleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek.

33.2 GENEL İLKELER

33.2.1 DÜRÜSTLÜK

         İş yaşamında kişi ve kuruluşlar onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu ilke uygulamada aşağıdaki tutum ve davranışları içerir.

        İş yaşamındaki kişi ve kuruluşlar;

        İş yaşamında saygın ve dürüst davranış kurallarına aykırı davranışlarda bulunamazlar, bu davranışları itiyat haline getiremezler.

        Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar veremezler.

        Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi çıkarları için kullanmazlar.

        Başka kişi ve kuruluşlara bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar.

       Kendilerinin ve başkalarının mali ve ticari durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.

        Ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar.

        Yasalar ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

      33.2.2 VERİLERİN KORUNMASI (GİZLİLİK)

Kişi ve kuruluşlar kendilerine iş ilişkileri ve görevleri nedeniyle emanet edilen bilgilerin tevdi edilme gereklerinin dışında kullanılmamasına özen gösterirler.

        Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar.

        Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.

 

33.2.3 HUKUKA SAYGI

         Kişi ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyetinin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadırlar.

         Bu bağlamda kişi ve kuruluşlar;

        Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.

        Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

        Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

        Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar.

ÇALIŞMA ORTAMI

    Kişi ve kuruluşlar çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez.

        İşyerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ve eylemlere izin vermezler.

        Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

BİLGİ ELDE ETME

         Kişi ve kuruluşlar iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli belge elde etmeye yeltenemezler.

ÇEVRE

        Kişi ve kuruluşlar faaliyetlerinden dolayı doğanın zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

ÇALIŞANLAR

         Kişi ve kuruluşlar çalışanların da bu belgede yer alan ilkeleri benimseyip kendi alan ve yaşamlarında uygulamaları için çaba gösterirler.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 34: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 34 (otuzdört) maddeden ibarettir.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı       :                  Görev Unvanı     :                        İmza     :

1-MEHMET SERKAN İZOL               BAŞKAN    

2-TANER ÖZDURAK                           Başkan Vekili                             

3-ÖMER FARUK SAKARYA             Başkan Vekili

4.TANZEL POLAT YILMAZ              Başkan Vekili                     

5-ZEKİYE ÇANKAYA FAKIOĞLU      Genel Sekreter                

6-LOKMAN ASLAN                        Sayman                               

7-CENGİZ İZOL                               Üye                               

8-NİHAT BİLİŞİK                           Üye                                        

9-FUAT ÇELİK                                    Üye

                                                                            

© 2012 TUGİK | Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu. Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım My Medya